Công nghiệp Tin tức

  • Tất cả các giấy chứng nhận đăng ký FDA không phải là chính thức

    FDA đã ban hành một thông báo mang tên “đăng ký và niêm yết thiết bị” trên trang web chính thức của mình vào ngày 23 tháng 6, trong đó nhấn mạnh rằng: FDA không cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho các cơ sở thiết bị y tế.FDA không chứng nhận thông tin đăng ký và niêm yết cho các công ty có ...
    Đọc thêm